Informacje na temat grantów

W ramach globalnej strategii przekazywania grantów, Biogen dąży do rozwoju innowacji naukowych, adresowania niezaspokojonych potrzeb pacjentów oraz wspierania edukacji na temat chorób, poprzez różnorodne programy i inicjatywy.

Zgodnie z przyjętą w Biogen definicją pojęcie „grant” należy rozumieć jako wsparcie w formie pieniężnej, udzielane podmiotom, które kwalifikują się do jego otrzymania, nie będącym osobami fizycznymi, przeznaczone na wsparcie konkretnego, ograniczonego czasowo projektu, posiadającego określone cele, bez wzajemnego świadczenia na rzecz Biogen.

Wnioski o grant rozpatrywane są przez Regionalny Komitet Biogen ds. Grantów według kolejności wpływu, na regularnie odbywanych posiedzeniach. Złożenie wzniosku i jego przyjęcie do rozpatrzenia nie stanowi gwarancji jego akceptacji i przyznania wnioskowanego wsparcia. Każdy podmiot aplikujący o grant zostanie poinformowany o podjętej decyzji. Wnioski o wsparcie są rozpatrywane zgodnie z obowiązującym Kodeksem Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego ZP INFARMA. Również zgodnie z Kodeksem, szczegółowe informacje na temat każdej darowizny zostają we właściwym czasie podane do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej.

Podczas składania wniosków o granty należy mieć na uwadze to, że Biogen nie przekazuje grantów na projekty, których realizacja już się rozpoczęła oraz to, że umowa darowizny musi zostać zawarta przed rozpoczęciem projektu.

 

Wspierane aktywności i programy
Biogen może udzielić wsparcia w formie grantu na rzecz następujących aktywności i programów:

  • Programy edukacji zawodowej pracowników ochrony zdrowia – programy mające na celu wspieranie edukacji i szkoleń adresujących niezaspokojone potrzeby edukacyjne przekładające się na poprawę losu pacjentów lub prawidłowe stosowanie produktów leczniczych. Mogą być to programy akredytowane, lub nie. Ich treści i dobór uczestników muszą być dokonywane w sposób niezależny, przez podmiot wnioskujący o grant.
  • Programy edukacji pacjentów -– programy adresowane do pacjentów lub ich opiekunów dotyczące edukacji na temat chorób, profilaktyki i leczenia, sposobów radzenia sobie z chorobą oraz jakości życia. Programy te nie mogą zawierać elementów o charakterze reklamowym.
  • Rozwój zawodowy i naukowy – programy mające na celu zapewnienie szkoleń i rozwoju pracowników ochrony zdrowia lub pracowników naukowych.
  • Granty na rzecz infrastruktury – wsparcie na rzecz rozwoju obiektów lub wyposażenia podmiotów leczniczych. W przypadku tego typu grantów Biogen nie może być jedynym podmiotem udzielającym wsparcia.
  • Inne programy – wsparcie na rzecz innych programów lub aktywności o zdefiniowanych celach, nie wymienionych powyżej.

Formularz wniosku o darowiznę można pobrać pod tym linkiem. Po wypełnieniu prosimy o jego odesłanie (podpisany ręcznie i zeskanowany lub podpisany elektronicznie z odnośną dokumentacją towarzyszącą) na adres: darowizny@biogen.com.