Program Grantowy Biogen

Biogen dzięki realizacji globalnej strategii grantów i darowizn, umożliwia - za pośrednictwem szeregu różnych programów i inicjatyw - przyspieszenie upowszechniania  innowacji naukowych, wyjście naprzeciw niezaspokojonym potrzebom pacjentów oraz rozwój edukacji w dziedzinie medycyny i wiedzy nt. chorób.

Grant jest rozumiany jako wkład finansowy przekazywany uprawnionej organizacji w celu wsparcia konkretnego, ograniczonego czasowo projektu, bądź programu o wyznaczonych celach. Udzielona dotacja nie może wiązać się z uzyskaniem w zamian przez Biogen wymiernych korzyści.

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące Programu Grantowego Biogen.

Rodzaje działań objętych finansowaniem w formie grantu

 • Edukacja medyczna – dofinansowanie uprawnionej instytucji lub organizacji w celu wsparcia niezależnych działań edukacyjnych w obszarze medycyny, skierowanych do pracowników ochrony zdrowia i naukowców. Edukacja medyczna może być akredytowana lub nieakredytowana.
 • Edukacja pacjentów – dofinansowanie uprawnionej instytucji lub organizacji w celu wsparcia działań edukacyjnych skierowanych do pacjentów lub opiekunów. Z udzielenia wsparcia finansowego wykluczone są programy o charakterze promocyjnym.
 • Stypendia naukowo-badawcze – dofinansowanie programów szkoleniowych opracowanych przez uniwersytety medyczne, akademickie ośrodki medyczne, szpitale kliniczne lub inne placówki systemu ochrony zdrowia w celu wsparcia pracowników naukowych lub stypendystów w rozwijaniu ich działań edukacyjnych i badawczych.
 • Infrastruktura – dofinansowanie modernizacji infrastruktury (np. pomieszczeń czy wyposażenia, w tym sprzętu oraz systemów IT lub oprogramowania) dedykowane placówkom systemu ochrony zdrowia lub instytucjom, dla których taka forma dotacji jest dopuszczona lokalnym kodeksem branżowym.
  Wnioski w tym przypadku powinny wskazywać kilka źródeł finansowania, w tym co najmniej jedną – oprócz Biogen - firmę farmaceutyczną lub biotechnologiczną.
 • Grant ogólny – dofinansowanie programu lub projektu, który nie wpisuje się w kategorie zdefiniowane powyżej.

Program Grantowy Biogen nie obejmuje finansowania kosztów podróży związanych z udziałem pracowników systemu ochrony zdrowia w kongresach lub innych programach edukacyjnych.

Wymagania dot. wniosków i zasady kwalifikacji wnioskodawcy

 • Wniosek grantowy musi być złożony z inicjatywy wnioskodawcy.
 • Wniosek grantowy nie może przewidywać wymiernych korzyści dla Biogen.
 • Wsparcie w formie grantu może być przyznane tylko osobom prawnym; grant nie może zostać przyznany osobom fizycznym.
 • Wnioskodawca musi być podmiotem zarejestrowanym na rynku od ponad 2 lat.
 • Wniosek grantowy musi dotyczyć projektu lub programu, którego realizacja jeszcze się nie rozpoczęła (będzie realizowany w przyszłości).
 • Wskazana we wniosku kwota finansowania ma odzwierciedlać rzeczywistą, uczciwą wartość rynkową zaplanowanych działań.
 • Wskazane jest, aby w finansowaniu oprócz Biogen uczestniczyłytakże inne firmy farmaceutyczne lub biotechnologiczne (np. kilka źródeł finansowania).
 • Wnioskodawca musi potwierdzić otrzymanie grantu i przedstawić rozliczenie wszystkich wcześniej wspieranych przez Biogen działań.

Wnioskodawca i sam wniosek grantowy muszą spełniać wszystkie wymagania określone w kodeksach, przepisach i regulacjach branżowych, w tym również przepisach o przeciwdziałaniu korupcji, zachowaniu przejrzystości i ochronie prywatności.

Biogen nie może wnosić merytorycznego wkładu ani udzielać wsparcia wnioskodawcy w procesie przygotowywania bądź składania wniosku grantowego. 

Biogen zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku grantowego, który nie spełnia wymagań aplikacyjnych i kwalifikacyjnych.  

Biogen w każdym czasie zastrzega sobie możliwość zmian  w treści wniosku grantowego oraz kryteriów kwalifikacji do Programu Grantowego.

Informacje dodatkowe

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Globalnych Grantów i Darowizn Biogen, w tym szczegóły dotyczące:

 • Obszarów zainteresowania Biogen
 • Składania wniosków i cyklu decyzyjnego
 • Wymagań i kryteriów grantowych
 • Zasobów wnioskodawcy

Jak złożyć wniosek?

Kliknij tutaj , aby wejść na stronę Globalnych Grantów i Darowizn Biogen.  Zaloguj się na portalu za pośrednictwem swojego konta albo utwórz konto, wybierając opcję „New User?” (Nowy użytkownik).

Należy pamiętać, że wszystkie wnioski grantowe muszą być składane w języku angielskim.  

Aby uzyskać dodatkowe wsparcie, napisz na adres: grantsandgiving@biogen.com.